Pensums aktuelle markedssyn

Januar startet med en solid oppgang på globale børser, men optimismen falt betydelig mot slutten av måneden. Februar har startet med store svingninger, til dels ganske negative. Fra toppen i januar har den amerikanske Dow Jones-indeksen nå falt drøyt 10% (pr 8. februar). Ved børsfall på mer enn 10% er vi inne i en korreksjonsperiode.

Aksjer handles med en risikopremie nettopp fordi det er risiko knyttet til å eie aksjer. Det siste året kunne noen forledes til å tro at denne risikoen ikke lenger var til stede. I perioden november 2016 til januar 2018 steg den globale aksjeindeksen (MSCI ACWI) hver måned, en lengre periode uten korreksjoner enn noen gang siden indeksen ble lansert i 1988. Ikke siden august 2017 hadde den amerikanske S&P 500-indeksen falt mer enn 1% en enkelt dag.

Da kan det være lett å glemme at det er risiko ved å investere i aksjer. Risiko for svingninger og risiko for korreksjoner. Det langsiktige bildet er at aksjer gir solid risikojustert avkastning, nettopp fordi at aksjekursene er et speilbilde av bedriftenes inntjening.

Vi er nå midt inne i resultatsesongen for fjerde kvartal, og i alle de store markedene forventer vi en tosifret prosentvis økning i inntjeningen til bedriftene.

Det som for mange kan synes som et lite paradoks er at de siste dagers svingninger på børsen skyldes at det går veldig bra i verdensøkonomien. Med bedre økonomisk utvikling faller arbeidsledigheten, presset øker på lønningene, etterspørselen stiger og til slutt må bedriftene øke prisene. Da får vi inflasjon(prisvekst). De siste årene har sentralbankene kjempet mot det motsatte, nemlig å bekjempe en mulig prisnedgang, og et viktig virkemiddel har vært rentene. Ved å sette rentene svært lavt, og i noen land er det negative renter, stimuleres økonomien, for å gjenvinne veksten og prisoppgang. Det ser ut til at sentralbankene er i ferd med å lykkes.

Samtidig har mye penger tilkommet aksjemarkedet og andre risikable investeringer, nettopp fordi rentene på bankinnskudd har vært mikroskopiske.

Nå som det går bedre i verden er tiden inne for å sette opp rentene igjen. Høyere renter betyr oftere lavere aksjekurser, nettopp fordi dagens aksjekurser er et speilbilde av fremtidens inntjening, justert for renten (nåverdiberegning).

Den amerikanske storbanken og forvalteren Goldman Sachs har regnet seg frem til at en gjennomsnittlig korreksjon(en korreksjon inntreffer når børsen faller mer enn 10%) er på 13 %, varer i fire måneder og tar fire måneder å hente inn. På torsdag trådte Dow Jones inn i korreksjonsfasen ved at indeksen passerte 10% fall fra toppen. Det er slike perioder som skiller suksessrike og mindre suksessrike investorer. Ved å benytte aksjefallet til å øke vektingen aksjer kan du utnytte fallet til din fordel. Å selge seg ut etter at korreksjonen har inntruffet vil mest sannsynlig bety at du taper mot markedet, fordi at du senere må kjøpe deg inn igjen på høyere kurser når oppgangen er tilbake. Det finnes mye statistisk materiale som viser at en gjennomsnitts investor ikke klarer like bra avkastning som indeksene nettopp fordi at frykten får råde og man selger og kjøper på feil tidspunkt.

Aksjer

Pensum er nøytralvektet mot aksjer. Vi tror på en positiv utvikling for aksjemarkedet i 2018, men mener faren for korreksjon er økende da vi er langt ut i denne syklusen. Korreksjonen blir trolig kortvarig.

Obligasjoner

Etter en 35-års periode med fallende rente er det fare for økt renter og fallende obligasjonskurser. Pensum er undervektet statsobligasjoner, og foretrekker heller selskapsobligasjoner innen høyrentesegmentet (high yield). Fallende mislighold for high-yield-obligasjoner, sammen med fortsatt god global vekst i 2018, bygger opp under vårt positive syn på høyrenteobligasjoner. Etterhvert som FED når sitt inflasjonsmål blir det dog mindre attraktivt å eie denne typen verdipapirer.
Vi foretrekker obligasjoner med lav rentebinding og kort durasjon, og anbefaler valutasikring mot norske og svenske kroner for obligasjoner utenfor Norden.


Klikk på bildet for vår siste markedsoppdatering.

Regioner

Pensum har overvekt mot Japan. Den japanske økonomien fremstår som svært sterk og den politiske situasjonen i landet er stabil. Lavt rentenivå og en svak valuta gjør japanske selskaper konkurransedyktige. Global vekst og økende handel særlig mot Kina har bidratt til sterk vekst i selskapenes inntjening.
Pensum er overvektet mot nordiske aksjer. Norden tilbyr gode vekstmuligheter for selskaper i et bredt spekter av bransjer.
Pensum er overvektet mot vekstmarkeder. Inntjeningsveksten hos selskaper i fremvoksende markeder kan kjøpes til en sterk rabatt sammenlignet med tilsvarende selskaper i utviklede markeder.
Pensum er nøytralvektet mot europeiske aksjer. Euroområdet fremstår som attraktivt med økende vekst og lavere arbeidsledighet. Imidlertid skaper en sterkere euro utfordringer for flere bransjer.
Pensum er undervektet USA. Amerikanske aksjer er priset langt høyere enn sammenlignbare europeiske og japanske selskaper målt etter både pris/inntjening- og pris/bok-verdier.

Sektorer

Pensum er overvektet finanssektoren. Vi tror rentenivået vil stige, særlig i USA. Økte renter vil bidra til en positiv utvikling for bankenes marginer. Vi er overvektet mot energi. En sterk utvikling i oljeprisen vil bidra til økt inntjening for olje og offshoresektoren. Vi tror oljeprisen vil holde seg sterk i 2018, basert på fallende oljelagertall og økt etterspørsel etter olje. Mot teknologi er vi overvektet, og forventer at økte investeringer i ny teknologi vil gi selskapene i denne sektoren et positivt oppsving i 2018.

Ønsker du å motta nyhetsbrev med vårt markedssyn ukentlig? Meld deg på her.