Åpenhetsloven

Åpenhetsloven – redegjørelse for aktsomhetsvurderinger

23. juni 2023

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («åpenhetsloven»), trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Med grunnleggende menneskerettigheter menes de internasjonalt anerkjente menneskerettighetene som følger av blant annet FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter fra 1966, FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter fra 1966 og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet.

Med anstendige arbeidsforhold menes arbeid som ivaretar de grunnleggende menneskerettigheter nevnt ovenfor samt helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, og som gir en lønn å leve av.

Pensum har utarbeidet retningslinjer med tanke på å forankre ansvarlighet i virksomheten og beskrive hvordan Pensum kartlegger og vurderer faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere. Der det identifiseres negative konsekvenser av et ikke uvesentlig omfang, skal Pensum iverksette egnede tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser. Det er styret i Pensum som har overordnet ansvar for retningslinjene.

Pensum forplikter seg til å følge grunnleggende menneskerettigheter og ILOs kjernekonvensjoner om grunnleggende rettigheter og prinsipper i arbeidslivet. Pensum skal tilby anstendige arbeidsforhold og ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassene samt tilby anstendige betingelser.

Pensum skal minimum årlig gjennomføre en gjennomgang (aktsomhetsvurdering) av faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

Kartleggingen av leverandørkjeder og forretningspartnere skal være risikobasert. Faktorer som risikovurderingene skal ta utgangspunkt i, er blant annet:

  • arten og omfanget på leverandørens/forretningsforbindelsens leveranse til Pensum,
  • leverandørens/forretningspartnerens størrelse
  • leverandørens/ forretningspartnerens lokalisering (hovedkontor og hvor tjenester leveres fra)
  • leverandørens/ forretningspartnerens sektor-/bransjetilhørighet
  • graden av påvirkningsmulighet Pensum har på leverandør/forretningspartner
  • andre forhold av særlig betydning for menneskerettigheter eller arbeidsforhold, herunder kjente tilfeller av korrupsjon eller annen mislighold, negative oppslag i media e.l

 

For perioden 1. juli 2022 til 31. mai 2023 ikke registrert forhold eller hendelser som faktisk har hatt eller potensielt kunne hatt negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold relatert direkte til egen virksomhet. Det har heller ikke vært rapportert om avvik eller brudd på relevante HMS-forhold i perioden.

For samme periode er det heller ikke avdekket forhold eller hendelser som faktisk har hatt eller potensielt kunne hatt negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold blant aktuelle leverandører eller forretningsforbindelser.

Med bakgrunn i dette er det ikke iverksatt konkrete tiltak utover det som følger av retningslinjene for å stanse eller begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold.

Ytterligere informasjon om hvordan arbeidet med å ivareta menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i Pensum Group kan får på forespørsel.