En «bli kjent» samtale med Trond Omdal

En «bli kjent» samtale med Trond Omdal

Trond Omdal er en profilert ekspert innen olje og energi, og startet i Pensum 1. februar i år. Han tar over forvaltningen av Pensum Energi, et diskresjonært forvaltet mandat innen energiaksjer. Vi tar en prat for å bli bedre kjent.

«Det forventes sterk vekst innenfor sol og vindkraft, men olje og gass vil trolig fortsatt stå for nær 50% av global energiforsyning i 2040» Trond Omdal, 20.02.2020

 

Trond Omdal

Født:   1. august 1964

Oppvokst:  Stavanger

Utdannet:   Handelshøyskolen i Bergen

 

Karriere:

  • Conoco – finansanalytiker
  • Statoil/Equinor – totalt 12 år i sentrale roller innen strategi og utvikling
  • 12 år som analytiker innen olje og energi i ulike meglerhus
  • Konsulentoppdrag og foredragsholder som ekspert innen olje og energi

 

Hva gjorde at du ble oljeanalytiker?

Etter å ha jobbet 15 år innen olje- og gassektoren i oljeselskapene Statoil og ConocoPhillips og som bedriftsrådgiver, ble jeg kontaktet av en studiekamerat fra NHH om å være med å bygge opp Nordea Markets sin analysedekning for oljeaksjer. Dette ledet til at jeg senere fikk muligheten til å bygge opp analysedekningen innen oljesektoren fra starten av i Arctic Securities, der jeg var i 7 år og etter hvert i Pareto Securities der hovedfokuset var dekning av oljemarkedet og de største oljeselskapene.

Hva er drivkraften din?

Olje- og gassindustrien og kraftsektoren er noen av de desidert viktigste sektorene i Norge, hvor vi også er internasjonalt ledende innen mange områder. Å jobbe med å analysere makroendringer i energimarkedene, ledende selskapers resultater og utvikling innen sektoren og å identifisere lønnsomme investeringsmuligheter er svært interessant og motiverende.

Hva tenker du om sektoren i dagens marked?

Olje- og gassmarkedene preges fortsatt av etterdønningene etter investeringsboomen før det kraftige oljeprisfallet som startet i slutten av 2014, med fortsatt sterk vekst i amerikansk skiferolje og – gass. Men spesielt på oljesiden ser vi nå svakere tilbudsvekst fra USA, mens for globale gassmarkeder må vi nok et stykke ut i 2021 for å se bedre balanse. Samtidig ser en sterk vekst innen fornybar kraft som sol- og vindkraft. Vi har sett svært sterk verdiutvikling for ledende nordiske selskaper som Scatec Solar og Ørsted (vindkraft)- Ledende fokuserte oljeselskaper som Aker BP og Lundin Petroleum har også gjort det bra, mens de integrerte oljeselskapene med økende innslag av fornybar i porteføljen som Equinor har hatt en dårligere verdiutvikling.

Det er i dag større fokus på ESG (miljømessige, sosiale og forretningsetiske forhold) i et investeringsperspektiv. Hva tenker du om olje- og energisektoren i så måte?

Befolkningsvekst og velstandsutvikling globalt gjør at global energiforsyning forventes å øke med 30% frem til 2040. Det forventes sterk vekst innenfor sol- og vindkraft, men olje og gass vil trolig fortsatt stå for nær 50% av global energiforsyning i 2040, svakt ned fra dagens nivå. I de aller fleste scenarier må investeringene opp fra dagens nivå blant annet for å erstatte akselererende produksjonsfall fra produserende olje- og gassfelt.

Kan man tenke ESG og fortsatt investere i olje og gass?

Nordisk olje- og gassproduksjon som helhet og selskaper som Aker BP og Lundin Petroleum i særdeleshet har veldig lave CO2-utslipp sammenlignet med internasjonale oljeselskaper og andre lands oljeproduksjon. Blant annet ble Aker BP i 2019 medlem av FTSE4Good-indeksen for ledende bærekraftige selskaper.

Hva gjør olje- og energisektoren interessant fremover?

Underinvesteringer siden oljeprisfallet i 2014 gjør at vi kan få en ny oppgangssyklus frem mot 2025 som forventes å gi høyere olje- og gasspriser enn dagens nivå, hvilket gir gode muligheter for verdiskapning for både oljeselskaper og oljeservice. Det forventes fortsatt vekst innen sol- og vindkraft som gir gode vekstmuligheter for selskaper innen disse sektorene.

Hva tenker du er den største risikoen for sektoren fremover?

Innenfor kraftsektoren vil utfasing av subsidier, mer markedsbasert prising, økende markedsandel for sol og vind og fortsatt sterk vekst i investeringene gi større volatilitet i kraftpriser og inntjening. I det korte bildet er global olje- og gassetterspørsel svekket som følge av Corona-viruset en trussel. Økt modenhet og mindre funnstørrelse på norsk sokkel gjør det mer krevende for større oljeselskaper å vokse videre i Norge. Strengere miljøkrav og kostnader og økende CO2-prising og skatter kan også påvirke den langsiktige lønnsomheten.

Når slutter sektoren å være interessant?

Det vil finnes spennende investeringsmuligheter innen både olje- og gassektoren og fornybar sektoren også etter 2040. Trenden vil være mot lavere andel fossile brensler og større innslag av fornybar kraft, men trolig vil olje og gass stå for nær 50% av energiforsyningen frem mot 2040.

Du har tidligere jobbet for dels store institusjoner. Hva var avgjørende for at du valgte Pensum?

Etter å ha jobbet mange år i oljeindustrien og ledende meglerhus, var den viktigste grunnen muligheten til å jobbe på investeringssiden innen olje- og gass og energi i et meget kompetent forvaltningsmiljø som har hatt svært gode forvaltningsresultater og god vekst i forvaltningskapitalen de seneste årene.

Hva er dine mål og planer for Pensum Energi?

Innenfor olje- og gassektoren ser vi at aksjekurser og markedsverdier har kommet betydelig ned som følge av overforsynte markeder. Dette inkluderer virkninger av spredningen av Corona-viruset på kortsiktig etterspørsel etter gass. Andre halvår i år og 2021 ser markedsbalansen vesentlig bedre ut, blant annet på grunn av effekten av lavere olje- og gassinvesteringer etter oljeprisfallet som startet i 2014. Dette gir mulighet for både generell oppgang og meravkastning både blant olje- og gassprodusenter, leverandørbedrifter og innen transport/shipping. Innen fornybar kraft er det flere ledende bedrifter, både norske, nordiske og globale, som har hatt en meget sterk verdiutvikling blant annet på grunn av et sterkt stigende ESG-fokus blant investorer. Med fortsatt sterk vekst innen både sol- og vindkraft er utfordringen å finne selskaper hvor prisingen kan forvares av vekst- og lønnsomhetsutsiktene for selskapene en velger å investere i.