Kapitalforvaltning

Vi forvalter andres penger som om de skulle være våre egne.

Vårt mål er å tilby deg en kvalifisert kapitalforvaltning der du ikke bare forstår hva du investerer i, men også hvorfor.

Vi tilbyr en bred og kompetent finansiell rådgivning til privatpersoner, bedrifter og institusjoner. Vi tar alltid utgangspunkt i et helhetssyn der kundens spesifikke forutsetninger, behov, prioriteringer og mål er det som setter premissene.

Vi forvalter kapital, men også tillit. Vår rådgivning baserer seg på en bred og detaljert analyse av finansmarkedet og avgjørende faktorer i markedet. Vi strever hver dag for å oppnå maksimal treffsikkerhet i våre investeringsråd.

Vi garanterer alltid en åpenhet og tydelighet i hele vår rådgivningsvirksomhet. Det føres en løpende dialog med kunden – for å oppnå et økt engasjement og delaktighet. Vi strever etter å få kunden til å føle seg trygg, ha forståelse og bli fornøyd med arbeidet vi gjør.

Tjenester

Pensum tilbyr forvaltning og rådgivning på både noterte og unoterte papirer, enten via depotløsninger eller via forsikringsløsninger.

Gjennom våre konsesjoner hjelper vi deg med blant annet handel av aksjer og rentebærende instrumenter – enten direkte over børs eller i form av fondsløsninger.

Vi jobber med et stort antall alternative investeringsprodukter. Vi har også en omfattende kunnskap og erfaring fra alternative investeringer innen eiendom, private equity, infrastruktur, shipping med mer. Vi gjør fortløpende analyser av ulike strukturer som våre kunder er investert gjennom, vi kan også gjennomføre dyptgående analyser utfra kundens egne behov og ønsker.

Analyse

Våre råd baserer seg på analyser fra utvalgte samarbeidspartnere innen ulike spesialområder og aktivaklasser.

Vårt kjernefokus

Til tross for at Pensum Kapitalforvaltning er en nisjeaktør har vi stor fokus på å være langt fremme på analyse. Vi samarbeider med frittstående analysehus ved utvikling av anbefalinger og markedssyn. Spør gjerne våre rådgivere om vårt samarbeid med BCA Research på makroanalyse og Morningstar på fondsanalyse. Innen enkeltaksjer og obligasjoner har vi god analysedekning på norske og svenske verdipapirer. Uavhengig av om du velger tjenesten investeringsrådgivning eller diskresjonær forvaltning, kan du være trygg på at vi vil investere dine midler i tråd med Pensums markedssyn, basert på grundige analyser.

Teknologiske løsninger

Gjennom kvantitativ og kvalitativ analyse velger vi blant et stort utvalg av fond fra ledende forvaltere verden over. Vi gir kostnadseffektiv tilgang til investeringer i valuta, råvarer, ETFer mv., herunder også muligheten til å posisjonere porteføljen for fall i markedet.

Du kan følge utviklingen på dine investeringer på daglig basis via innlogget område på vår hjemmeside. Våre kunder mottar også en grundig analyse av sin portefølje med fokus på risiko, samvariasjon mellom verdipapirene i porteføljen osv.

Profesjonalitet – ikke-uavhengig investeringsrådgivning

Det er en selvfølge at du får de beste løsninger vi kan tilby, med hensyn til pris, produkter, skatteoptimale løsninger og oppfølging. Pensum definerer seg selv som en ikke-uavhengig investeringsrådgiver, som medfører at vi kan gi råd om både egne og andre produkter.
Dersom Pensum mottar returprovisjoner på forvaltningshonorarer betales disse tilbake til våre kunder slik at du kan være sikker på at vi er nøytrale i vår rådgivning.
Vi søker å redusere kostnadene i porteføljen ved å benytte indeksfond og børshandlede fond der vi anser dette som mest egnet, og aktive fond der forvalterne kan vise til konkret merverdi.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalternes dyktighet, fondenes risiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Mer om kapitalforvaltning

Investeringsrådgivning

Det å være nøytral gjennom arbeidet med investeringsrådgivning er en selvfølge og en forutsetning for at kunden skal kunne føle en tillit til det arbeidet vi utfører. Vi står helt frie i å alltid anbefale kunden en investering som passer kunden best. Uavhengig av hvem som er leverandør.

Diskresjonær forvaltning

For kunder som ikke ønsker å være delaktige i de løpende investeringsbeslutningene, tilbyr vi diskresjonær forvaltning. Det innebærer at du som kunde overlater forvaltingsbeslutningen til oss.
Få siste oppdateringer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Ingen spam – kun nyheter fra Pensum