Våre konsesjoner

Våre konsesjoner.

Pensum Asset Management er under tilsyn av Commission de Surveillance du Secteur de Financier (CSSF), som er Finanstilsynets motsvarighet i Luxembourg.

Selskapet har konsesjon for grenseoverskridende virksomhet til Norge og Sverige, under tilsyn av Finanstilsynet i Norge og Finansinspektionen i Sverige

Investeringstjenester, vphl. § 2-1 (1) – NUF

 • Nr 1 mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2.
 • Nr 2 utførelse av ordre på vegne av kunde.
 • Nr 4 aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt.
 • Nr 5 investeringsrådgivning som definert i § 2-4 første ledd.
 • Nr 6 plassering av tilbud eller emisjon; garantistillelse for fulltegning av tilbud eller emisjon (gjelder ikke fulltegningsgaranti).

Tilknyttede tjenester, vphl. § 2-1 (2) – NUF

 • Nr 1 oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter.
 • Nr 2 kredittgivning.
 • Nr 3 rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak.
 • Nr 4 tjenester i tilknytning til valutavirksomhet når dette skjer i forbindelse med ytelse av investeringstjenester som definert i første ledd.
 • Nr 5 utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter.
 • Nr 7 tjenester i tilknytning til underliggende til varederivater og derivater som definert i § 2-2 femte ledd nr. 5, når disse tjenestene har sammenheng med investeringstjenester eller tilknyttede tjenester som nevnt i bestemmelsen her.

Forvalter (nominee) i norske eierregistre
Konsesjonen gir tillatelse til følgende:

 • Aksjer (inkl. grunnfondsbevis og utenlandske aksjer), allmennaksjeloven § 4-10 og verdipapirregisterloven § 6-3
 • Andeler i norske verdipapirfond, verdipapirfondforskriften § 13-2, jf. verdipapirfondloven § 4-10, og verdipapirregisterloven § 6-3
 • Andre finansielle instrumenter (unntatt aksjer og andeler i norske verdipapirfond), verdipapirregisterloven § 6-3

Klikk her for å lese mer om Pensum Asset Management i Finanstilsynet.

Pensum försäkringsförmedling:

 • Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (indirekt)
 • Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
 • Försäkring i samtliga livförsäkrings klasser (direkt) försäkrings förmedling.
 • Försäkring i samtliga livförsäkrings klasser (indirekt)
 • Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
 • Försäkring i samtliga livförsäkrings klasser (direkt o indirekt)
 • Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt o indirekt)
 • Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser (direkt)
 • Gränsöverskridande handel

Klikk her for å lese mer om Pensum AB i Finanstilsynet.