Arbeidsmetodikk og analyse

Arbeidsmetodikk og analyse.

Tilgangen på informasjon er større enn noen gang, både fra media og forvaltere. Vi legger vekt på at våre analyser skal være uavhengige og nøytrale, og benytter derfor bransjens ledende analysebyrå, BCA Research.

Selskapet er kjent for meget høy kvalitet på sine analyser, og kan vise til en betydelig meravkastning mot indeks. Ved valg av fond benytter vi Morningstar til analyse, for å finne de antatt beste fondene/forvalterne i hvert marked. Vi undersøker fondets kapitalstrømmer, honorarstruktur, forvaltningsteam, historiske resultater og konsistens i forvaltningen. Endelig beslutning på valg av markedssyn og produkter besluttes av vår investeringskomité, som består av ledende ansatte med lang erfaring, samt at komitéen ledes av eksternt engasjert konsulent. I prosessen mot utvelgelse av produkter, er vi nødt til å også se på kvalitative parametre. I den forbindelse jobber vi kontinuerlig med forvalterbesøk, der vi kvalitetssikrer hver enkelt leverandør fysisk. Vårt markedssyn er naturlig nok under kontinuerlig vurdering.

Grunnleggende i vår tjeneste for investeringsrådgivning er at kunden over tid skal forvente å oppnå en god risikojustert avkastning. Basert på våre anbefalinger vil kunden selv beslutte valg av plasseringer. Våre anbefalinger blir først gitt etter at kunde har gitt informasjon om hvilken risiko kunden ønsker å påta seg, tidshorisont, krav til likviditet samt hvilke andre plasseringer kunde besitter. I henhold til det Europeiske regelverket for investorbeskyttelse, MIFID II, blir alle kunder klassifisert etter dette regelverket, før noen av tjenestene våre kan tilbys den enkelte kunde.

Kunden kan også i samråd med sin rådgiver velge diskresjonær forvaltning. Dette innebærer at kunde og Pensum sammen finner et mandat som Pensum skal forvalte kundens midler etter. Diskresjonær forvaltning passer for de kunder som ønsker å forholde seg mer eller mindre passivt i forhold til sine investeringer.