Registrering og tilsyn

Registrering og tilsyn.

Pensum Asset Management AS er under tilsyn av Finanstilsynet i Norge.

Selskapet har konsesjon for grenseoverskridende virksomhet til Sverige, Danmark, Island, Luxembourg og Spania.

Investeringstjenester, vphl. § 2-1 (1)

  • Nr 1: Mottak og formidling av ordre på vegne av kunde i forbindelse med ett eller flere finansielle instrumenter som definert i § 2-2
  • Nr 2: Utførelse av ordre på vegne av kunde
  • Nr 4: Aktiv forvaltning av investorers portefølje av finansielle instrumenter på individuell basis og etter investors fullmakt
  • Nr 5: Investeringsrådgivning som definert i § 2-4 første ledd
  • Nr 6: Plassering av finansielle instrumenter der foretaket ikke avgir fulltegningsgaranti

Tilknyttede tjenester, vphl. § 2-6 (1)

  • Nr 1: Oppbevaring og forvaltning av finansielle instrumenter
  • Nr 3: Rådgivning med hensyn til foretaks kapitalstruktur, industrielle strategi og beslektede spørsmål, samt rådgivning og tjenester i forbindelse med fusjoner og oppkjøp av foretak
  • Nr 4: Tjenester i tilknytning til valutavirksomhet når dette skjer i forbindelse med ytelse av investeringstjenester som definert i første ledd
  • Nr 5: Utarbeidelse og formidling av investeringsanbefalinger, finansielle analyser og andre former for generelle anbefalinger vedrørende transaksjoner i finansielle instrumenter

Forvalter (nominee) i norske eierregistre
Konsesjonen gir tillatelse til følgende:

  • Andeler i norske verdipapirfond, verdipapirfondforskriften § 13-2, jf. verdipapirfondloven § 4-10, og verdipapirregisterloven § 6-3

Klikk her for å lese mer om Pensum Asset Management AS i Finanstilsynet.