Pensum fond


Pensum fond

Pensum Global Opportunities

 • Pensum Global Opportunities er et aksjebasert hedgefond som via investeringer i omsettelige verdipapirer tar eksponering i det globale markedet
 • Dette oppnås gjennom plasseringer i aksjer, aksjerelaterte verdipapirer, aksjerelaterte derivater, og i pengemarkedsinstrumenter
 • Investeringene kan bestå av korte og lange posisjoner, og forventes derfor ikke å korrelere med utviklingen i aksjemarkedet
 • Fondets plasseringer spres over ulike aktivaklasser og geografiske markeder, samt finansielle instrumenter for å opprettholde en god diversifisert portefølje og risikoprofil
 • En investering i fondet forventes å være forenlig med middels høy risiko, og investor bør ha en plasseringshorisont på minst fem år
 
For ytterligere informasjon om Pensum Global Opportunities, herunder nøkkelinformasjon (KIID), vedtekter og informasjonsbrosjyre, se link til fondets administrator FCG Fonder AB.

Pensum Global Energy

 • Pensum Global Energy er et aktivt forvaltet aksjefond med et globalt investeringsmandat
 • Fondets investeringer er rettet mot børsnoterte selskaper i den globale energisektoren, f.eks. tradisjonelle energikilder som petroleum og naturgass, og alle former for fornybare energikilder, for eksempel vann, vind og solkraft
 • Fondets midler kan investeres i omsettelige verdipapirer, fonds-andeler (inkludert børsnoterte fond), derivatinstrumenter, penge-markedsinstrumenter og på konto hos kredittinstitusjoner. Fondet kan også inkludere nødvendige likvide midler på fondets regning
 • Fondet har ingen geografiske investeringsbegrensninger, men kan i sin helhet anses som et globalt fond. Fordi fondet har et globalt mandat, kan det investere i aktiva med eksponering mot ulike valutaer, noe som betyr at valutarisiko er en naturlig del av fondets samlede risiko. Fondet har likevel anledning til helt eller delvis å bruke derivatinstrumenter med det formål å begrense valutarisikoen
 • En investering i fondet forventes å være forbundet med høy risiko, og investor bør ha en plasseringshorisont på minst fem år
 

For ytterligere informasjon om Pensum Global Energy, herunder nøkkelinformasjon (KIID), vedtekter og informasjonsbrosjyre, se link til fondets administrator FCG Fonder AB.

Pensum Norge

 • Pensum Norge er et aktivt forvaltet aksjefond som hovedsaklig investerer i aksjer notert på Oslo Børs
 • Fondets mål er å generere en avkastning over tid som overstiger avkastningen for fondets referanseindeks
 • Fondets midler kan plasseres i omsettelige verdipapirer, pengemarkedsinstrumenter, fondsandeler og
  på konto i kredittinstitusjon. Fondet kan også inkludere de likvide midlene som er nødvendige for fondets forvaltning
 • Fondet skal til enhver tid være minst 90 prosent investert i aksjerelaterte finansielle instrumenter som er tatt opp til handel på Oslo Børs
 • En investering i fondet forventes å være forbundet med middelshøy risiko, og investor bør ha en plasseringshorisont på minst fem år

 

For ytterligere informasjon om Pensum Norge, herunder nøkkelinformasjon (KIID), vedtekter og informasjonsbrosjyre, se link til fondets administrator FCG Fonder AB.