Pensum fond


Pensum fond

 

Pensum Global Opportunities

  • Pensum Global Opportunities er et aksjebasert hedgefond som via investeringer i omsettelige verdipapirer tar eksponering i det globale markedet
  • Dette oppnås gjennom plasseringer i aksjer, aksjerelaterte verdipapirer, aksjerelaterte derivater, og i pengemarkedsinstrumenter
  • Investeringene kan bestå av korte og lange posisjoner, og forventes derfor ikke å korrelere med utviklingen i aksjemarkedet
  • Fondets plasseringer spres over ulike aktivaklasser og geografiske markeder, samt finansielle instrumenter for å opprettholde en god diversifisert portefølje og risikoprofil
  • En investering i fondet forventes å være forenlig med middels høy risiko, og investor bør ha en plasseringshorisont på minst fem år
 
 
 

Pensum Global Energy

  • Pensum Global Energy er et aktivt forvaltet aksjefond med et globalt investeringsmandat
  • Fondets investeringer er rettet mot børsnoterte selskaper i den globale energisektoren, f.eks. tradisjonelle energikilder som petroleum og naturgass, og alle former for fornybare energikilder, for eksempel vann, vind og solkraft.
  • Fondets midler kan investeres i omsettelige verdipapirer, fonds-andeler (inkludert børsnoterte fond), derivatinstrumenter, penge-markedsinstrumenter og på konto hos kredittinstitusjoner. Fondet kan også inkludere nødvendige likvide midler på fondets regning.
  • Fondet har ingen geografiske investeringsbegrensninger, men kan i sin helhet anses som et globalt fond. Fordi fondet har et globalt mandat, kan det investere i aktiva med eksponering mot ulike valutaer, noe som betyr at valutarisiko er en naturlig del av fondets samlede risiko. Fondet har likevel anledning til helt eller delvis å bruke derivatinstrumenter med det formål å begrense valutarisikoen.
  • En investering i fondet forventes å være forbundet med høy risiko, og investor bør ha en plasseringshorisont på minst fem år

Informasjonsmateriell:

 
 
Se også informasjon om Pensum sine fond hos fondsadministrator FCG Fonder (link)