Styreansvar og styreansvarsforsikting

Styreansvarsforsikring eller D&O (direktører og offiserer) som forsikringen også heter er en forsikring mot erstatningsansvar styremedlemmer og andre i ledelsen kan pådra seg som følge av uriktige beslutninger eller andre disposisjoner som påfører noen et økonomisk tap. Dette er et personlig økonomisk ansvar og kravet kan derfor rettes mot det enkeltpersoner i styret eller ledelsen.

Styreansvar springer ut av det man kaller et skyldansvar som innebærer ansvar for skade voldt ved uaktsomhet. Styremedlemmer og andre i ledelsen har en aktsomhetsplikt. I dette ligger en forventing om at styrets og ledelsens vurderinger bygger på en aktsom beslutning. Uaktsomhet har en grense til forsettlig/bevisst skadeforvoldelse på den ene siden og hendelige uhell på den andre. Det er de uaktsomme og forsettlige handlingene som kan utløse et styreansvar.

Styret er i utgangspunktet kollektivt ansvarlig for avgjørelsene som tas. Man kan derfor bli erstatningsansvarlig for beslutninger styret har tatt selv om man ikke hadde en aktiv rolle under beslutningsprosessen som førte til erstatningsansvaret. Når det er sagt vil et medlem som har stemt mot beslutningen som regel ikke holdes ansvarlig dersom dette kan dokumenteres.

Eksempler på situasjoner der ledelsen eller styret kan pådra seg et krav er oppkjøpsprosesser, emisjoner og kapitalforhøyelser, nedbemanningsprosesser og konkurs. I alle slike situasjoner er det mange vurderinger som må gjøres og beslutninger som skal tas. Disse kan senere danne grunnlag for krav mot de som var med i styret eller ledelsen da beslutningen ble tatt.

Styrearbeid er som utgangspunkt ikke farlig og innebærer i seg selv ikke noe ansvar. Det viktigste er at man tar ansvaret knyttet til posisjonen man sitter i på alvor.

For aksjeselskaper er styreansvaret lovfestet i aksjeloven. For foreninger er styreansvaret ulovfestet.
En styreansvarsforsikring dekker generelt det personlige økonomiske ansvaret man har som medlem av styret eller ledelsen. Dette er en nyttig forsikring som koster lite sammenlignet med tryggheten den gir.

Ta kontakt med oss i Pensum Forsikringsmegling for en uforpliktende prat om styreansvarsforsikring for ditt selskap, boligsameie eller forening. Vi kan hjelpe til med en gjennomgang av deres forsikringsavtaler og bistå i dialogen med selskapene slik at dere får best mulig dekning tilpasset deres behov.