Pensum Fonder


Pensum Fonder

 

Pensum Global Opportunities

  • Pensum Global Opportunities är en aktiebaserad hedgefond med exponering på den globala marknaden via investeringar i omsättbara värdepapper
  • Detta uppnås genom investeringar i aktier, aktierelaterade värdepapper, aktierelaterade derivat och i penningmarknadsinstrument
  • Investeringarna kan bestå av korta och långa positioner och förväntas därför inte korrelera med utvecklingen på aktiemarknaden
  • Fondens investeringar är spridda över olika tillgångsklasser och geografiska marknader, samt finansiella instrument för att upprätthålla en väldiversifierad portfölj och riskprofil
  • En investering i fonden förväntas vara förenlig med medelhög risk och investeraren bör ha en investeringshorisont på minst fem år
 
 
 

Pensum Global Energy

  • Pensum Global Energy är en aktivt förvaltad aktiefond med ett globalt investeringsmandat
  • Fondens investeringar riktar sig till börsbolag inom den globala energisektorn, t.ex. traditionella energikällor som petroleum och naturgas, och alla former av förnybara energikällor, som vatten, vind och solkraft.
  • Fondens medel kan placeras i överlåtbara värdepapper, fondandelar (inklusive noterade fonder), derivatinstrument, penningmarknadsinstrument och på konton hos kreditinstitut. Fonden kan även inkludera nödvändiga likvida medel på fondens bekostnad.
  • • Fonden har inga geografiska investeringsbegränsningar, men kan i sin helhet betraktas som en global fond. Eftersom fonden har ett globalt mandat kan den investera i tillgångar med exponering mot olika valutor, vilket gör att valutarisk är en naturlig del av fondens totala risk. Fonden har ändå möjlighet att helt eller delvis använda derivatinstrument i syfte att begränsa valutarisken.
  • En investering i fonden förväntas vara förenad med hög risk och investeraren bör ha en investeringshorisont på minst fem år

Informationsmaterial:

 
 
Se även information om Pensum Global Opportunities hos fondförvaltare FCG Fonder (link)