Styrelseansvar och styrelseansvar försiktighetsåtgärd

Styrelseansvarsförsäkring eller D&O (styrelseledamöter och tjänstemän), som försäkringen också kallas, är försäkring mot ansvar styrelseledamöter och andra i ledningen kan ådra sig på grund av felaktiga beslut eller andra dispositioner som orsakar någon ekonomisk skada. Detta är ett personligt ekonomiskt ansvar och kravet kan därför riktas mot enskilda i styrelse eller ledning.

Styrelseansvar uppstår ur det som kallas culpaansvar, vilket innebär ansvar för skada orsakad av vårdslöshet. Styrelseledamöter och andra i ledningen har en aktsamhetsplikt. Styrelseledamöter och andra i ledningen har en aktsamhetsplikt. I detta ligger en förväntan om att styrelsens och ledningens bedömningar baseras på ett noggrant beslut. Försummelse har en gräns för avsiktlig/medveten skada å ena sidan och oavsiktliga olyckor å andra sidan. Det är de oaktsamma och avsiktliga handlingarna som kan utlösa styrelseansvar.

Styrelsen är i princip kollektivt ansvarig för de beslut som fattas. Du kan därför bli skadeståndsskyldig för beslut som fattas av nämnden även om du inte haft en aktiv roll under den beslutsprocess som ledde till skadeståndsskyldighet. Med det sagt kommer en ledamot som röstat emot beslutet normalt inte att hållas ansvarig om detta kan dokumenteras.

Exempel på situationer där ledningen eller styrelsen kan ådra sig en fordran är förvärvsprocesser, emissioner och kapitalökningar, neddragningsprocesser och konkurs. I alla sådana situationer finns det många bedömningar att göra och beslut att fatta. Dessa kan senare ligga till grund för krav mot dem som satt i styrelsen eller ledningen när beslutet fattades.

Som utgångspunkt är styrelsearbete inte farligt och att bara vara styrelseledamot innebär inget ansvar. Det viktigaste är att du tar det ansvar som är förknippat med den position du befinner dig i på allvar.

För aktiebolag regleras styrelseansvaret i aktiebolagslagen. För föreningar gäller inte styrelseansvaret enligt lag.
Styrelsens ansvarsförsäkring täcker i allmänhet det personliga ekonomiska ansvar du har som ledamot i styrelse eller ledning. Detta är en användbar försäkring som kostar lite jämfört med den säkerhet den ger.

Kontakta oss på Pensum Forsikringsmegling för en oförpliktande pratstund om styrelseansvarsförsäkring för ditt företag, bostadsrätt, eller förening. Vi kan hjälpa till med en översyn av dina försäkringsavtal och bistå i dialogen med bolagen så att du får bästa möjliga skydd anpassat efter dina behov.