Bærekraft


Retningslinjer for bærekraft i Pensum Asset Management AS

02. mars 2023

ESG – BAKGRUNN OG FORMÅL

De senere årene har det blitt økende fokus på og oppmerksomhet rundt ESG og bærekraft i de finansielle markedene. Med ESG menes Environment, Governance og Social der;

Environment dreier seg om bærekraftsmål relatert til fastsatte internasjonale mål sprunget ut av Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

Social handler i stor grad om krav til arbeidsforhold, menneskerettigheter, helse, miljø- og sikkerhetshensyn, anti-diskriminering mv.

Governance omhandler god styringspraksis og aksjonærrettigheter i selskaper det skal investeres i.

EU har valgt å lovregulere dette gjennom endringer i sektorlovgivningen for regulerte virksomheter i finanssektoren og regler om rapportering av ikke-finansiell informasjon for foretak, gjennom henholdsvis SFDR-forordningen og Taksonomiforordningen. Endringene i norsk rett gjennomføres tilsvarende via klassifiseringsforordningen og offentliggjøringsforordningen.

ESG I PENSUM ASSET MANAGEMENT AS

Ansvarlige investeringer og bærekraft
Pensum Asset Management AS tilstreber å hensynta bærekraftsrisiko ved ytelse av porteføljeforvaltning og i investeringsrådgivning overfor kunder.

Med bærekraftsrisiko i denne sammenhengen menes risikoen for miljømessige, sosiale eller styringsrelaterte hendelser eller omstendigheter som kan ha en faktisk, eller mulig vesentlig negativ innvirkning på investeringens verdi. Med bærekraftsfaktorer menes miljømessige, sosiale og arbeidstakerrelaterte forhold, samt forhold som angår menneskerettigheter og bekjempelse av korrupsjon og bestikkelser.

Pensum Asset Management AS søker å investere i og gi investeringsråd om selskaper som har høy kvalitet på styring og kontroll og god kvalitet på drift og ledelse. Selskapene bør ha fokus på etiske problemstillinger, og ha et verdigrunnlag for virksomheten som samsvarer med retningslinjene. Selskapene bør utvise god governance ved å følge nasjonal lovgivning og internasjonale konvensjoner, samt være åpne og utfyllende sin informasjon til omverdenen. Dette betyr at Pensum Asset Management AS søker å ta hensyn til sosiale forhold, herunder arbeidsforhold, menneskerettigheter, helse, miljø- og sikkerhetshensyn, anti-diskriminering og god styringspraksis når investeringsbeslutninger skal fattes og investeringsrådgivning ytes, men har ikke forpliktet seg til å være bundet av dette i forvaltningen eller rådgivningen.

Pensum Asset Management AS vil ta i betraktning bærekraftsrisiko i sine investeringsbeslutninger uten at selskapet, porteføljene eller fondene fremmer miljømessige eller sosiale egenskaper eller har bærekraftige investeringer som primært mål. Bærekraftsrisiko vurderes sammen med andre typer risikoer ved de ulike investeringene som foretas. Avkastningsmulighetene på investeringene vil veies opp mot hvilken risiko som tas, og selskapet vil ikke velge bærekraftige investeringer fremfor andre investeringer med bedre risikojustert avkastning.

Pensum Asset Management AS tar for øyeblikket ikke hensyn til negative konsekvenser av investeringsbeslutninger for bærekraftsfaktorer på foretaksnivå. Enkeltfond eller enkeltporteføljer som forvaltes kan på produktnivå ta hensyn til negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer, men foretaket ønsker å se an utviklingen i regelverket og tilgjengeligheten på informasjon før en beslutning om eventuell inkludering av negative konsekvenser for bærekraftsfaktorer på foretaksnivå. Dette standpunktet vil vurderes minimum årlig.

Pensum Asset Management AS vil ta i betraktning bærekraftsrisiko i sin investeringsrådgivning på tilsvarende måte som andre risikoer vurderes ved de enkelte produktene. Selskapet vil kartlegge kunders bærekraftspreferanser i forbindelse med porteføljeforvaltning og investeringsrådgivning og så langt det lar seg gjøre hensynta disse preferansene ved ytelse av investeringstjenestene og utvelgelsen av produkter for den enkelte kunde.

Pensum Asset Management AS tar for øyeblikket ikke hensyn til negative konsekvenser av investeringsrådgivning for bærekraftsfaktorer på foretaksnivå og har ikke etablert selvstendige bærekraftskriterier i vurderingen av sitt produktutvalg.

Ekskludering – investeringer

Pensum Asset Management tilstreber i størst mulig grad å utelukke selskaper som bidrar (eller har bidratt) til brudd på grunnleggende etiske normer, produserer visse typer våpen eller baserer sin virksomhet på kullproduksjon, tobakksproduksjon eller liknende (se liste under for en samlet oversikt).
Pensum Asset Management ser hen til ekskluderingslisten til Statens pensjonsfond utland, som besluttes av hovedstyret i Norges Bank basert på innspill fra Etikkrådet til fondet, ved utelukkelse av selskaper.

Pensum Asset Management skal søke å unngå og investere i selskaper som bidrar til:
• Grove eller systematiske krenkelser av menneskerettigheter
• Alvorlig miljøskade
• Alvorlig krenkelser av individers rettigheter i krig og konflikt
• Grov korrupsjon
• Øvrige grove brudd på grunnleggende etiske normer
• Uakseptable klimagassutslipp
• Produksjon av våpen av type; klasevåpen, kjernevåpen og antipersonell landminer
• Produksjon av tobakk
• Salg av militært materiell til visse stater
• Produksjon av pornografi

Fond forvaltet av Pensum Asset Management kan ha egne retningslinjer som er spesifikke for hvert enkelt fond. Opplysninger om fondenes retningslinjer finnes i informasjonsmaterialet til hvert enkelt fond.

Bærekraft og retningslinjer for godtgjørelse
Pensum Asset Management AS har retningslinjer for godtgjørelse som skal fremme langsiktighet og ansvarligeht blant de ansatte og i selskapet. Retningslinjene skal fremme god styring og kontroll og skal motvirke høy risikotaking og interessekonflikter mellom Pensum og Pensums kunder. Bærekraft er en integrert del av retningslinjene for godtgjørelse, og høy risikotaking innen bærekraft skal motvirkes på linje med andre risikoer selskapet utsettes for.

Oppfølging og kontroll av retningslinjene
Det er styret i Pensum Asset Management AS som har det øverste ansvaret for virksomheten og herunder selskapets strategi og retningslinjer for bærekraft.

Compliancefunksjonen i selskapet skal føre kontroll med etterlevelse av retningslinjene for bærekraft, herunder den nødvendige ekskludering av selskaper.

Nærmere om regelverket og bærekraftsmålene
Et grønt skifte er i fokus og et sentralt virkemiddel for å nå Parisavtalens mål om klimanøytralitet innen 2050, er å flytte privat kapital til bærekraftige investeringer. Som et tiltak for å nå dette målet, har EU vedtatt et omfattende regelverk for bærekraftig finans. En viktig del av dette regelverket omtales som taksonomien. Formålet med taksonomien er å etablere en felles forståelse av hvilke økonomiske aktiviteter og investeringer som kan regnes som bærekraftige i tråd med EUs langsiktige klima- og miljømål.

For at en økonomisk aktivitet skal kunne defineres som miljømessig bærekraftig etter taksonomien, må den:

• Bidra vesentlig til oppnåelsen av minst ett av de seks miljømålene
• Ikke være vesentlig til skade for noen av de andre miljømålene
• Oppfylle minstekrav til sosiale rettigheter
• Oppfylle nærmere fastsatte tekniske kriterier

De seks miljømålene er:

• Begrensning av klimaendringer (reduksjon av klimagassutslipp)
• Klimatilpasning (iverksette tiltak for å hindre/redusere skade i forbindelse med klimaendringer)
• Bærekraftig bruk og vern av vann- og havressurser
• Omstilling til en sirkulærøkonomi
• Forebygging og begrensning av forurensning
• Vern og gjenoppretting av biologisk mangfold og økosystemer